Podmienky prijatia občana do ZOS Nezábudka

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácom prostredí. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, vydané mestom alebo obcou v mieste trvalého bydliska žiadateľa.

Opatrovateľská služba v domácnosti sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby je minimálne II podľa prílohy č. 3 zákona a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy č. 4 zákona, podľa ktorej sa v sociálnom posudku určí rozsah úkonov v hodinách. Podmienkou poskytovania sociálnej služby formou opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, vydané Mestom Myjava.

Tlačivá na stiahnutie

 

© 2019 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist