Zariadenie opatrovateľskej služby

O sociálnu službu v Zariadení opatrovateľskej služby „ NEZÁBUDKA", občan požiada na predpísaných tlačivách „ Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ", ktorej súčasťou je príloha „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu" v príslušnom meste, alebo obci podľa miesta trvalého bydliska. Príslušné mesto alebo obec na základe lekárskeho a sociálneho posudku vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby.

Žiadateľ doručí uvedené rozhodnutie priamo do Zariadenia opatrovateľskej služby „NEZÁBUDKA", kde požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.

© 2019 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist