História zariadenia

 Mesto Myjava podľa § 11 ods.4 písm.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 80 pís. i) a § 36 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zriadilo uznesením č.99/2010 rozpočtovú organizáciu, Zariadenie opatrovateľskej služby„ NEZÁBUDKA“, Hurbanova 621/13 Myjava, za účelom poskytovania sociálnej služby občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby podľa  prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách pobytovou  celoročnou formou, ak nie je možné zabezpečiť službu v prirodzenom prostredí.      
Rekonštrukcia zariadenia s nákladom 2 238 809 eur bola ukončená a stavba skolaudovaná 30.5.2011. Kompletné vybavenie nábytkom, elektrospotrebičmi a podobne, ubytovacích a obslužných priestorov všetkých nadzemných podlaží sa ukončilo októbri 2011 s celkovým nákladom 391 938 eur. Do zariadenia je bezbariérový prístup, je situované v centre mesta,  pred budovou s malým parkom, lavičkami a altánkom. 

© 2024 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist