Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby

 O opatrovateľskú službu  požiada fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Myjava, na Mestskom úrade v Myjave na predpísaných tlačivách: ,, Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu", ,, Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti". Mesto Myjava vykoná posudkovú činnosť (lekársky posudok, sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu službu) a vystaví fyzickej osobe ,,Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu " 

Právoplatné ,Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu," ,,Posudok o odkázanosti na sociálnu službu," fyzická osoba doručí do ZOS ,,Nezábudka" Myjava, kde s ňou bude spísaná ,,Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby." 

 

© 2024 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist