Podmienky poskytovania sociálnej služby v ZOS,,Nezábudka,, Myjava

O sociálnu službu v ZOS ,,Nezábudka" Myjava požiada fyzická osoba na príslušnom úrade podľa svojho trvalého pobytu na predpísaných tlačivách: ,, Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu", ,, Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti". Príslušné mesto alebo obec vykoná posudkovú činnosť (lekársky posudok, sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu službu) a vystaví fyzickej osobe ,,Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zaiadení opatrovateľskej služby." 

Právoplatné ,Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby," ,,Posudok o odkázanosti na sociálnu službu," ,,Vyhlásenie o majetku" fyzická osoba doručí do ZOS ,,Nezábudka" Myjava, kde s ňou bude spísaná ,,Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby." 

 

Tlačivá na stiahnutie

 

© 2024 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist